Historia

Gustaf III:s Revolution 1772 – början på 1800-talets Sverige

Gustaf III:s Revolution 1772 innebar början på ett nytt styre i Sverige och en ny tidsepok, 1800-talet. Gustaf tog makten ifrån riksdagen och återinförde konungamakten, något som hade varit förbjudet sedan 1680-talet. Han gjorde även flera andra förändringar som hade betydelse för landets utveckling under 1800-talet. Han införde exempelvis den svenska grundlagen, en konstitution som begränsade konungens makt och gav större inflytande åt riksdagen och folket. Detta var bara början på de förändringar som skulle ske under Gustafs regeringstid och under resten av 1800-talet.

Gustaf III:s revolution – början på 1800-talets Sverige

Gustaf III:s revolution inleddes den 19 maj 1772 när kungen tog emot ett upprop från adeln och började marschera mot Stockholm med huvudstadens garnison. Detta skedde på grund av att Gustaf ansåg att han blivit förnekad den makt som följer med monarkin, samtidigt som friheten hotades av ökat inflyttande från Ryssland. Revolutionen ledde till en ny constitution som gav kungen mer makt, men även större ansvar gentemot folket. Denna ökade folklighet i styrelsen var unik för sin tid och hade stor betydelse för Sveriges utveckling under 1800-talet.

En ny tid med frihet och jämlikhet

I en ny tid med frihet och jämlikhet, alla människor är fria att leva sina liv på ett sätt som de väljer. Ingen är underlägsen eller överlägsen någon annan, och alla har lika mycket rättigheter. Detta innebär att alla människor har rätt till liv, frihet och trygghet. De har också rätt till utbildning, hälsa och arbete. Friheten innebär att man kan göra det man vill, så l long it doesn’t skada andra. JÄMLIKHET innebär att alla makar bemöts som individer med olika behov och intressen. Alla barn får samma chans i livet, oavsett vem deras förældrar ære. Vi lever i en tid d¥ tekniken gör det möjligt för alla att ha tillgång till information och kommunicera med varandra på ett enkelt sætte. Detta ger stora möjligheter för solidaritet mellan folk i olika lander

Frihet från kunglig makt

I Sverige råder det konstitutionell monarki, vilket innebär att kungen eller drottningen är huvudfiguren i staten på grund av sin position som statsherre. Dock saknar denna titel någon politisk makt, och istället har regeringen den sista say-so i alla nationella frågor. Detta system förhindrar friheten från kunglig makt och garanterar en demokratisk process för alla lagar och beslut.

Jämlikhet inför lagen

Alla människor har rätt till jämlik behandling inför lagen. Ingen person får diskrimineras på grund av kön, ålder, etniskt ursprung, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet. Alla ska ha lika rättigheter och skyldigheter oavsett bakgrund. Detta innebär att alla ska ha samma möjlighet att leva ett värdigt liv och utvecklas som individ. Jämlikhet inför lagen är en grundläggande princip i ett demokratiskt samhälle.

Nya möjligheter för alla

Nya möjligheter för alla. Med den nya tekniken som finns idag så är det möjligt för alla att ha tillgång till en uppkoppling och därmed kunna skaffa sig information och lära sig saker. Detta gör det möjligt för personer som inte har råd eller tillgång till traditionell undervisning, att fortfarande kunna utbilda sig och lära sig. Internet ger även personer med funktionsnedsättningar stora möjligheter, då de kan delta i aktiviteter online som de annars inte skulle ha kunnat ta del av.